top of page

Adatvédelmi irányelvek

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján a Si-bemol Bt. és Noniusz Productions Bt. (cégnevek) (továbbiakban: Társaság vagy Társaságok), mint Adatkezelők a kapcsolatfelvétel céljából számára önkéntesen megadott elérhetőségi és egyéb személyes adatokat megadó ügyfelek (a továbbiakban külön-külön: érintett, míg együtt: érintettek) részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság honlapján elhelyezett üzenetküldő box használata, vagy a Társaság elérhetőségeire küldött üzenet révén a Társaság részére megadhatja egyes elérhetőségi, vagy más, azonosítást lehetővé tevő információit. Ezek személyes adatok, amelyekkel az érintett hozzájárulása alapján rendelkeznek a Társaságok az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A Társaságok ezeket a személyes adatokat az érintett hozzájárulása, a szerződések megkötéséhez és kereskedelmi ajánlatok küldéséhez fűződő jogos érdeke alapján a GDPR-ben meghatározott alapelveknek megfelelően kezelik.

Noniusz Productions Bt. (Képviseli: Nóniusz Gábor)

Székhely: 1115 Budapest, Ildikó u. 14. 2. em. 1.

Telefon: +36 20976 1258

Elektronikus levélcíme: info@noniusz.com

Honlap címe: www.noniusz.com

Az érintett a Társaságok – mint adatkezelők – működésével, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a fenti elérhetőségeken fordulhat hozzánk. A Társaságok indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az érintett kérelmét megvizsgálják és annak megalapozottsága esetén intézkedéseket hoznak, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaságok a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha a Társaságok az érintett kérelmére nem tesznek intézkedést, tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

GDPR – az alábbi linken keresztül elérhető a rendelet hatályos szövege:

http://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://naih.hu/2.1-a-szerv-alaptevekenysege,-feladat–es-hataskoere.html

Fogalmak:

Szerződéses Partnerek: a Társaságokkal érvényes (hatályos és nem hatályos) szerződéssel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek, egyéb szervezetek.

Személyes adat a GDPR értelmében: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:

Az érintett által a honlapon vagy egyéb úton (pl. e-mailen, sms-ben, faxon) a Társaság számára megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli a Társaság (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján).

A személyes adatok kezelésének célja: kereskedelmi célú kapcsolatfelvétel, ajánlatok küldése, közvetlen üzletszerzés, hírlevél-küldés, az érintett által feltett kérdésekre történő válaszadás, egyéb információnyújtás.

A Társaság által e körben kezelt adatok köre:

·         név, cégnév,

.         lakcím/székhely

·         e-mailcím,

·         telefonszám

·         közösségi média elérhetőség

.         bankszámlaszám

 

Kik ismerhetik meg az Érintettek személyes adatait?

A Társaságnak a leendő és meglévő Szerződéses Partnerekkel, ügyfelekkel történő kapcsolattartásban közreműködő önkéntesei, gyakornokai, munkavállalói, tisztviselői a feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat.

A Társaság a személyes adatokat bíróság, nyomozó- vagy más hatóság kérésére, azok hivatalos megkeresése esetén, a megkeresés pontos céljának, valamint az igényelt adatok körének részletes meghatározása esetén adja át.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Társaság a kapcsolatfelvétel keretében megadott adatokat az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli. (A kezelés során az elavult adatokat frissíti, vagy törli)

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az által kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek. A Társaság a tárolt személyes adatokat védi az illetéktelen hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

A személyes adatok a biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Társaság saját hatáskörben az alábbiak szerint gondoskodik:

·         a személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá, valamint

·         a hozzáférést a megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi, továbbá

·         a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság érdekében folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja.

 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai:

Az érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kapni.

Az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikke alapján), azaz jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. A Társaság az érintett kérelmére az adatkezelést képező személyes adatok másolatát is az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett ezen kívül kérheti a személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikke alapján), kiegészítését.

A Társaság az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli (GDPR 17. cikke alapján) az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-a személyes adatokra a Társaságnak már nincs szüksége a fentiekben meghatározott célokhoz, vagy lejárt az adatkezelés időtartama;

-az érinett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulást;

·         ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

·         ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         ha a személyes adatokat valamely uniós vagy hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére a Társaság korlátozza (GDPR 18. cikke alapján) az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Társaságnak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez.

 

Az érintettet automatikus adatkezelés esetén megilleti az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke alapján), azaz az érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik vállalkozásnak, szervezetnek, személynek, amennyiben az adatkezelés automatizált módon és a hozzájárulásával történik, vagy szerződéskötéshez szükséges, ha az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett e körben azt is kérheti, hogy közvetlenül a Társaság továbbítsa a személyes adatait másik adatkezelő részére.

 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat (GDPR 21. cikke alapján) a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán, hanem közérdekű, vagy közhatalmi tevékenység végzése érdekében fennálló szükségességen alapszik, vagy az adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni (GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján), a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem kerül alkalmazásra.

A személyes adat szolgáltatásának elmulasztása: a személyes adat Társaság részére történő közlése nem a szerződés, megállapodás létrejöttének, teljesítésének előfeltétele. A szükséges személyes adatokat a Szerződéses Partner nem köteles a Társaság számára megadni, az adatszolgáltatás elmaradása nem jár semmilyen hátrányos következménnyel az érintettre nézve.

 

Az érintett jogorvoslati joga a bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz:

 

Az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, amennyiben az adatkezeléssel vagyoni kárt szenvedett vagy személyiségi jogsérelem érte, az elszenvedett kárért, illetve sérelemért az adatkezelőtől kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet. 2018. május 25-től károkozás hiányában is bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő ellen, amennyiben úgy véli, hogy az adatainak kezelése jogszerűtlen volt, és kérheti a jogellenes adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítását és jogai érvényesülésének biztosítását. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A fentieken kívül, amennyiben az érintett – a Társaság írásbeli megkeresését követően – úgy véli, hogy a Társaság a tevékenységével vagy mulasztásával az adatainak kezelésével összefüggésben jogsértést követett el, úgy hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) panasza kivizsgálása érdekében. NAIH elérhetőségei:

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: www.naih.hu,

Tel.: + 36 1 391 1400,

Fax: + 36 1 391 1410.

 

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://noniusz.com.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

bottom of page